Samtyckesbaserad information om personuppgiftsbehandling – medlemmar i Föräldrakooperativet Lyckan ek. förening

 

 

 

Föräldrakooperativet LYCKAN ek. förening behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig.

 

Lyckan är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med oss genom att ringa eller maila. Medlemskapet i Lyckan är frivilligt och det är också lämnandet av dina personuppgifter. Om du dock inte lämnar dina personuppgifter kan Lyckan inte bevilja dig medlemskap eftersom Lyckan behöver personuppgifterna för olika ändamål som framgår nedan.

 

Behandling baserad på fullgörandet av medlemsvillkoren och på Lyckans berättigade intressen

 

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Lyckan är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Lyckan har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

 

Ändamålen med att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen och skicka ut medlemsnyheter. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Lyckan ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet.

 

Lagringstiden

 

Lyckan behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. När ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Lyckan kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag. 

 

Dina rättigheter

 

Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter ändras eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. En begäran om något av det nämnda kan skickas till forskolanlyckan@telia.com.

 

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. Lyckan önskar dock att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

 

Genom att godkänna Lyckans medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

 

Dina rättigheter

 

Du har samma rättigheter som redogjorts för ovan under rubriken ”Dina rättigheter”. Det är dessutom helt frivilligt att samtycka till den behandling som krävs för att fram medlemsprofilen. Om du lämnar ditt samtycke kan du ändå när som helst återkalla det och då upphör också den fortsatta behandlingen som är baserad på ditt samtycke. För att återkalla ditt samtycke, vänligen meddela oss om detta på följande adress forskolanlyckan@telia.com.