Lärande och utveckling

larande_utv

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden för vår pedagogiska verksamhet. Som pedagoger strävar vi hela tiden efter att utgå ifrån barnens egna erfarenheter, tankar, intressen och behov. 

Demokrati

Vi vill att barnen skall utveckla sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer. Barnen får därför chans att delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. Alla barn får många möjligheter att under dagen att bestämma sina egna aktiviteter och styra sin tillvaro på förskolan. 

Lek

Vi lägger stor vikt vid barnens lek i vår verksamhet. Att leka är något av det viktigaste ett barn kan göra och leken har stor betydelse för barnets utveckling och lärande. Barnen på Lyckan erbjuds många tillfällen till lek såväl inne som ute, varje dag. 

 

utforskande

Matematik

I barnens värld är matematiken alltid närvarande! Ett litet barn upplever former, tid, mönster, rumsuppfattning och tal i sin förskolevardag. Vi försöker därför hela tiden att uppmärksamma och utmana när en liten människa sorterar och klassificerar; rätt bit i rätt låda, två lika djur bredvid varandra eller parar ihop två skor i hallen som hör ihop. Vi mäter tid, bedömer avstånd, skapar och ser mönster i vår närmiljö, liksom räknar och gör antaganden om mest och minst. Ja, matematik är mycket!

Naturvetenskap

Barn och vuxna har länge haft ett gemensamt intresse för växter och odling. Därför har vi våren 2018 köpt in ett växthus till förskolan. Genom ett växthus kan vi på nära håll få uppleva naturens olika kretslopp och få kunskap om olika växter och dess behov. Vi utmanas också att förstå sambandet mellan djur och växtlighet, liksom hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Naturvetenskap är på många sätt direkt kopplat till vår vardag och sätt att leva! Vår roll som pedagoger är att uppmärksamma barnen, men också spinna vidare och utmana sådant det själva är på väg att upptäcka!

Teknik

Teknik är uppfinningar som vi människor skapat för att lösa problem eller för att få något att fungera lite bättre och effektivare. Knäppa ett spänne, lista ut hur något ska öppnas eller stängas, sätta fast en hasp, dra upp sin dragkedja eller förstå sambandet mellan att trycka på lysknappen och se lampan tändas är teknik. Teknik i förskolan handlar också om att fundera över varför vi har de saker som vi har, som att varför äter vi med en gaffel? Hur utvecklades det behovet? Samhällets digitalisering gör att vi i förskolan också introducerar olika digitala alternativ som ett verktyg att utvecklas och lära.

Kultur

Att få kännedom om sin egen kultur och insikt i andras, skapar förståelse för sig själv och sina medmänniskor. Vi lyfter olika kulturer genom mat, högtider, språk, teater, sång och musik!

Socialt samspel och identitet

För oss på förskolan Lyckan är självkänsla ett nyckelord för att kunna utvecklas och lära. Att förstå sig själv och sina känslor skapar trygghet, vilket är en förutsättning för att utvecklas och lära. Vi tror på det kompetenta barnet och ger dem stort utrymme att träna på att ta ansvar för sig själva, sina kompisar och miljön. Ansvar är för oss också förknippat med självständighet, dvs. att kunna fatta beslut och genomföra dem. I vardagen möter barnen många både planerade och oplanerade tillfällen som utmanar det sociala samspelet! Att lyssna, förstå, hjälpa och uttrycka sina tankar är begrepp vi fokuserar extra på i varje möte mellan alla människor som vistas på Lyckan!

 

 

 

 

 

 

 

motorik

Utomhus

Vår verksamhet ger många tillfällen till stimulans av barnens grov- och finmotoriska utveckling. Daglig utevistelse ger barnen stora möjligheter att röra hela sin kropp genom att springa, hoppa, klättra. balansera, cykla och leka.

Vi går iväg till vår skog på andra sidan vägen – hälsar på hästarna, tittar i diket om det finns några krokodiler (på lek) och tittar till kojan och alla träden. Vi springer på stigen, känner alla rötter och ojämnheter och klara av att hålla balansen! 

Utemiljön skapar också många tillfällen att lyfta och utmana i nya dimensioner! Den matematik, naturvetenskap eller teknik vi tidigare mött på inne får nya innebörder ute!

Inomhus

Inomhus erbjuds många tillfällen för barnen att arbeta med finmotorikriska färdigheter genom pärlarbeten i olika former, klippa, pussla, bygglek och konstruktionslek med byggmaterial i olika storlekar och av olika materiel.

 

verkstad

Barnets hundra språk

Barnen utvecklar sin kreativitet genom att få prova på olika uttrycksformer som till exempel måla, rita, klippa, klistra och använda lera. De får arbeta i olika typer av material och prova olika tekniker. Sång, musik, drama och rörelse är andra skapande verksamheter som barnen får möjlighet att uttrycka sig med hjälp av. 

 

spraklig

Språk och symboler

Med ett välutvecklat språk ökar både barnets självkänsla och kommunikationsförmåga. Vi uppmuntrar och stimulerar aktivt barnens språkutveckling i Lyckans verksamhet.

Lek, bildstöd, läsning, teater, sånger, rim, ramsor, mungymnastik, rörelse och stödtecken är verktyg vi använder för att stimulera barns språkutveckling. Att få uppleva språk med så många sinnen som möjligt förstärker och fördjupar lärandet. Vi ger barnen många tillfällen till att samtala och diskutera och därmed möjlighet att få träna sin förmåga att kommunicera! 

 

matematik